Algemene Voorwaarden van Vita-Health

 

Art.1: Activiteiten / toepasselijkheid van Vita-HealthÕs Algemene Voorwaarden

 

1. Vita-Health is een organisatie waarin zelfstandige professionele Vitaal Coaches ondersteuning en begeleiding bieden bij het vinden van een balans, zodat je Vitaler bent om nog meer te genieten van wat het leven te bieden heeft! Training, coaching en dienstverlening die met deze activiteiten samenhangt valt hier ook onder.

2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al de in lid 1 genoemde activiteiten. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van derden wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3. Elke afwijking van deze algemene voorwaarden moet door ons tevoren schriftelijk geaccepteerd worden.

4. In geval van discrepantie tussen algemene voorwaarden van cli‘nten en onze opdrachtbevestiging prevaleert laatstgenoemde.

5. Mondelinge afspraken en/of toezeggingen van personeelsleden, afwijkend van deze voorwaarden, binden Vita-Health alleen indien deze (nadere) afspraken en/of toezeggingen (alsnog) schriftelijk door Vita-Health zijn bevestigd.

6. De opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden werd gecontracteerd, wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden akkoord te zijn gegaan met betrekking tot latere opdrachten.

 

Art. 2: Aard van de verbintenissen

 

1. Op Vita-Health rust een inspanningsverbintenis, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders  overeengekomen. Eist de opdrachtgever in een bepaald specifiek geval dat Vita-Health een resultaatsverplichting op zich neemt, en kan en wil Vita-Health deze verplichting in dat specifieke geval accepteren, dan zullen steeds schriftelijk voorwaarden moeten worden opgesteld, waaronder Vita-Health deze resultaatsverbintenis op zich neemt.

2. Vita-Health zal de werkzaamheden uitvoeren volgens de grondbeginselen van wat Óeen deugdelijke beroepsuitoefeningÓ zou kunnen worden genoemd.

 

Art. 3: Gedragsregels c.q. verplichtingen van Vita-Health

 

1. Onafhankelijkheid: Vita-Health noch haar managers en trainers mogen nevenbelangen hebben, die het verloop van de opdracht kunnen schaden. Als zulke belangen er toch zijn, dan moet of de opdracht worden geweigerd of het nevenbelang moet, v——r aanvaarding van de opdracht, worden voorgelegd aan de opdrachtgever. Als zoÕn nevenbelang ontstaat tijdens de opdrachtuitvoering, dan moet dit terstond bespreekbaar worden gemaakt.

2. Onpartijdigheid: Vita-Health zal de opdracht onpartijdig uitvoeren. Als Vita-Health zich opstelt ten behoeve van een deelbelang of onderdeel van de organisatie, dan moet dit bekend zijn binnen het gehele cli‘ntsysteem.

3. Kwaliteit: Vita-Health aanvaardt de eindverantwoordelijkheid voor iedere opdracht. Vita-Health aanvaardt een opdracht slechts indien het beschikt over de noodzakelijke specifieke deskundigheid. Vita-Health zal de opdrachtgever steeds zo duidelijk mogelijk erop wijzen wat de feitelijke uitvoering van de opdracht precies inhoudt.

4. Zorgvuldigheid en geheimhouding: Vita-Health zal zeer zorgvuldig omgaan met in een relatie verkregen informatie. Informatie van vertrouwelijke aard zal alleen worden gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Als informatie nadelig is voor de verstrekker ervan, zal Vita-Health deze niet herkenbaar doen zijn. Vertrouwelijk verkregen informatie mag enkel aan derden worden doorgegeven met toestemming van de verstrekker.

Vita-Health zal voorzichtig zijn met het geven van een oordeel over individuele personen. In ieder geval zal Vita-Health steeds zorgvuldig de belangen van de persoon en van de opdrachtgever tegenover elkaar afwegen. Het eventuele oordeel zal enkel betrekking hebben op de feitelijke uitoefening van de functie.

Vita-Health streeft ernaar dat de betrokkene eerst wordt ingelicht over het omtrent zijn of haar functioneren te formuleren oordeel. Voor het naar buiten brengen van herkenbare gegevens is zowel toestemming nodig van de opdrachtgever als van de eventueel herkenbare personen.

5. Opdracht bij concurrerende organisaties: Vita-Health zal de opdrachtgever op de hoogte stellen van haar opvattingen over het uitvoeren van opdrachten voor  concurrerende organisaties.

6. Verantwoordelijkheid van medewerkers: Vita-Health zal erop toezien dat de onder haar verantwoordelijkheid werkende medewerkers zich gedragen conform de in dit artikel neergelegde gedragsregels.

7. Totstandkoming van de overeenkomst tussen Vita-Health en de opdrachtgever:

a. De inhoud en uitvoeringscondities van een overeenkomst tussen Vita-Health en een opdrachtgever moeten duidelijk, bij voorkeur schriftelijk, worden vastgelegd. Pas na het bereiken van deze wilsovereenstemming zal Vita-Health de opdracht aanvaarden middels een opdrachtbevestiging. Is voor het bereiken van wilsovereenstemming een vooronderzoek noodzakelijk of gewenst, dan moeten de condities hiervoor van tevoren worden afgesproken en worden vastgelegd.

b. Ten aanzien van de uitvoeringscondities moet de wilsovereenstemming betrekking hebben op onderwerpen als de omlijning van het cli‘ntsysteem, wat niet onder de opdracht valt, de door Vita-Health en opdrachtgever in te zetten deskundigen, de voortgangsbewaking, de vermoedelijke duur en de eventuele fasering van de opdracht, de evaluatie achteraf, de kostenraming, de betalende instantie, de eigendoms-en auteursrechten en de eventueel noodzakelijke nazorg.

c. Als de uitgangspunten van de bereikte wilsovereenstemming veranderen tijdens de uitvoering van de opdracht, zullen Vita-Health en de opdrachtgever overleggen over aanpassing van de gemaakte afspraken aan de veranderde situatie.

d. Indien niet aan Vita-Health te wijten oorzaken de goede opdrachtuitvoering belemmeren, dan kan Vita-Health zich uit de opdracht terugtrekken.

e. Vita-Health zal ervoor zorgen dat de bij de uitvoering van een opdracht betrokken medewerkers van de opdrachtgever weten wat hun medewerking inhoudt. Vita-Health houdt de opdrachtgever op de hoogte van de voortgang van het werk. Vita-Health geeft de opdrachtgever zoveel mogelijk inzicht in de met de  opdracht beoogde doelstelling, de hierbij aanbevolen middelen en de aan de opdracht ten grondslag liggende informatie.

f. Vita-Health houdt aantekening van de tijdens de uitvoering van een opdracht verrichte werkzaamheden. Dit mede ten behoeve van een eventuele verantwoording achteraf. De vertrouwelijkheid van de betrokken stukken wordt door Vita-Health gewaarborgd.

g. Als Vita-Health samen met een andere organisatie een opdracht uitvoert zal Vita-Health steeds met de opdrachtgever vooraf goede afspraken maken over ieders bijdrage en verantwoordelijkheid.

h. Aansprakelijkheid. Het advies van Vita-Health is naar zijn aard resultaat gericht zonder dat resultaat te garanderen. Vita-Health sluit elke aansprakelijkheid uit ter zake van schade of letsel of ziekte voortvloeiend uit of verband houdende met de opvolging door de cli‘nt van door Vita-Health verstrekte adviezen, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de kant van Vita-Health. Met dien verstande dat voor vergoeding alleen in aanmerking komt die schade, waartegen Vita-Health verzekerd is. Daarbij moeten de volgende beperkingen in acht genomen worden; niet voor vergoeding in aanmerking komt bedrijfsschade, derving van inkomsten en dergelijke, door welke oorzaak ook ontstaan. Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld door derden is Vita-Health nimmer aansprakelijk. Indien de assuradeur van Vita-Health om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, zal de aansprakelijkheid van Vita-Health te allen tijde beperkt worden tot ten hoogste tweemaal het tarief van 1 consult. Vita-Health is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste informatie die voortvloeit uit een onbekend en/of verzwegen gezondheidsaspect.

 

Art. 4: Verplichtingen van de opdrachtgever

 

1. Een offerte van Vita-Health is altijd gebaseerd op de informatie die Vita-Health door de opdrachtgever tot op het moment van het uitbrengen van de offerte verstrekt is. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij de voor de opdracht  essenti‘le informatie aan Vita-Health heeft verstrekt, opdat Vita-Health zich zal kunnen inspannen om de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren.

2. De opdrachtgever zal periodiek met Vita-Health overleg plegen over de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.

3. De opdrachtgever zorgt ervoor dat alle documenten en gegevens die Vita-Health redelijkerwijs nodig heeft voor het conform de afgesproken planning uitvoeren van de opdracht, tijdig in het bezit van Vita-Health komen.

4. De opdrachtgever draagt zorg voor de tijdige beschikbaarheid van de bij de werkzaamheden van Vita-Health betrokken medewerkers van de organisatie van de opdrachtgever.

5. De opdrachtgever geeft derden die hij bij de uitvoering van de opdracht wenst te betrekken, geen opdracht dan in overleg met en na verkregen toestemming van Vita-Health.

6. Wanneer Vita-Health daarom verzoekt, zal de opdrachtgever gedurende de looptijd van de opdracht en binnen het kader van de opdracht een eigen werkruimte met telefoonaansluiting kosteloos aan Vita-Health ter beschikking stellen.

7. De opdrachtgever zal zonder instemming van Vita-Health aan derden geen mededelingen doen over de aanpak, werkwijze en dergelijke van Vita-Health, dan wel haar rapportage ter beschikking stellen.

 

Art. 5: Personeel

 

1. Vita-Health kan na overleg met de opdrachtgever de samenstelling van haar project- en trainersteam wijzigen, indien Vita-Health meent dat dit voor de uitvoering van de opdracht noodzakelijk, dan wel wenselijk is. De wijziging mag de deskundigheid van het team niet verminderen, noch de continu•teit van de uitvoering van de opdracht ongunstig be•nvloeden.

2. Geen van de beide partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen een jaar na be‘indiging daarvan personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, alles direct noch indirect, behoudens tijdig overleg met en verkregen toestemming van de wederpartij.

 

Art. 6: Tarieven en kosten van de opdracht

 

1. Algemeen: Het te declareren honorarium zal in de regel afhankelijk zijn van de aan de uitvoering van de opdracht bestede tijd en kosten.

2. Het staat Vita-Health evenwel vrij aan het resultaat van de opdrachtuitvoering gerelateerde vergoedingen te bedingen en te aanvaarden, ook al staat v——r de aanvang van de opdracht nog niet vast dat de werkzaamheden van Vita-Health tot een ˇˇnduidig resultaat zullen leiden.

3. Het staat Vita-Health vrij een honorering in de vorm van een provisie te bedingen of te aanvaarden.

4. In Vita-HealthÕs tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen zijn alle kosten (waaronder normale secretariaatskosten) inbegrepen, uitgezonderd reis- en verblijfskosten, de kosten van eventuele buitenlandse reizen, en extra grote secretariaatskosten. Niet inbegrepen kosten zullen afzonderlijk in rekening worden gebracht, na overleg met de opdrachtgever.

5. Een tussentijdse verandering van het niveau voor lonen, belastingen en kosten die Vita-Health noodzaakt tot tariefverandering, zal worden doorberekend.

6. In de honorariumberekening van Vita-Health zijn geen rentekosten opgenomen. Indien de (voorschot) declaratie 15 dagen na de vervaldatum nog niet is betaald, kan Vita-Health vanaf de vervaldatum de wettelijke rente in rekening brengen. Indien betaling niet plaatsvindt binnen 6 weken na de vervaldatum, kan Vita-Health de uitvoering van de opdracht opschorten.

7. Alle gerechtelijke alsmede buitengerechtelijke kosten, verband houdende met de inning van enige vordering op de opdrachtgever komen ten laste van laatstgenoemde. De buitengerechtelijke kosten worden reeds nu gefixeerd op 15% van het te vorderen bedrag. Dit bedrag is als boete door het verstrijken van de vervaltermijn in de factuur opeisbaar verschuldigd. Naast deze boete kan Vita-Health ook de werkelijke buitengerechtelijke kosten vorderen in geval deze hoger zijn dan het boetebedrag.

8. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie aansprakelijk, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

9. Indien Vita-Health werkt voor een opdrachtgever die behoort tot een concern van vennootschappen, zijn de overige tot het concern behorende vennootschappen hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het bedrag van de declaratie van Vita-Health, de holding en/of de beheermaatschappij en in geval van certificering de Stichting Administratiekantoor, daaronder begrepen.

10. Alle kosten voor het verblijf in een conferentieoord of hotel voor de medewerkers van Vita-Health en die van de opdrachtgever zijn voor rekening van de opdrachtgever, ˇˇn en ander binnen het kader van de opdracht.

11. Alle betalingen op de door Vita-Health gezonden notaÕs dienen uitdrukkelijk zonder aftrek te worden voldaan. Met name wordt door partijen door deze uitdrukkelijk de mogelijkheid van compensatie/ verrekening uitgesloten.

12. Indien een afspraak geannuleerd wordt dient dat minimaal 24 uur van te voren, telefonisch of per email, te worden gedaan. Bij geen of een te late afzegging zal de gereserveerde tijd in rekening worden gebracht.

 

Art. 7: Duur en afsluiting van de opdracht

 

1. De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van Vita-Health worden be•nvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die Vita-Health van de opdrachtgever verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. Vita-Health zal dan ook niet tevoren exact kunnen aangeven hoeveel doorlooptijd voor het uitvoeren van een bepaalde opdracht nodig zal zijn, tenzij anders overeengekomen.

2. De opdracht is in financi‘le zin afgesloten op het moment dat de eindafrekening door de opdrachtgever goedgekeurd is. Deze eindafrekening moet door de opdrachtgever binnen 15 dagen na ontvangst worden goedgekeurd. Indien de opdrachtgever binnen deze termijn niet reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

Art. 8: Tussentijdse be‘indiging en annulering van de opdracht

 

1. De opdracht kan voortijdig worden be‘indigd indien ˇˇn van beide partijen van mening is dat de werkzaamheden niet (kunnen) worden uitgevoerd conform de offerte en de opdrachtbevestiging en eventuele latere schriftelijk vastgelegde nadere opdrachtspecificaties. In dat geval zal een opzegtermijn van 1 maand worden aangehouden, uitgezonderd opdrachten met een looptijd van minder dan 2 maanden.

2. Tot opzegging zal uiteraard eerst worden overgegaan, indien gebleken is dat de geconstateerde problemen niet kunnen worden opgelost.

3. Indien de opdrachtgever binnen drie maanden voor de uitvoering van de opdracht deze opdracht (of een deel daarvan) annuleert, dan is de opdrachtgever 100% verschuldigd van het bedrag dat Vita-Health de opdrachtgever in rekening kon brengen indien de opdracht (of het betreffende deel) niet zou zijn geannuleerd.

4. Wordt in een periode van 3 tot en met 6 maanden voor de uitvoering van de opdracht deze opdracht (of een deel daarvan) geannuleerd, dan is de opdrachtgever 50% verschuldigd van het bedrag dat Vita-Health de opdrachtgever in rekening kon brengen indien de opdracht (of het betreffende deel) niet zou zijn geannuleerd.

5. In geval de opdrachtgever langer dan 6 maanden voor de uitvoering van de opdracht deze opdracht (of een deel daarvan) annuleert, dan is de opdrachtgever 25% verschuldigd van het bedrag dat Vita-Health de opdrachtgever in rekening kon brengen indien de opdracht (of het betreffende deel) niet zou zijn geannuleerd.

6. In dit verband zal steeds als datum (data) waarop de opdracht zou worden uitgevoerd, de in de opdrachtbevestiging van Vita-Health vermelde datum (data) gelden.

7. In geval ˇˇn van beide partijen in staat van faillissement geraakt, sursˇance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, dan wel in andere dringende gevallen waarin van de ene partij in redelijkheid niet gevergd kan worden de overeenkomst nog 1 dag langer te laten duren, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te be‘indigen, onverminderd de gehoudenheid tot nakoming van het overige in dit artikel bepaalde.

8. In geval van overmacht – hetgeen impliceert een niet-toerekenbare tekortkoming – heeft Vita-Health het recht de overeenkomst met de opdrachtgever geheel of ten dele met onmiddellijke ingang te annuleren of op te zeggen, een en ander door eenvoudige mededeling aan de opdrachtgever zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat Vita-Health terzake van de door de opdrachtgever door de annulering geleden schade tot enige vergoeding is verplicht.

9. Onder overmacht vallen onder meer de navolgende onvoorziene omstandigheden: mobilisatie, oorlog en oorlogsgevaar, overheidsmaatregelen, werkstaking, stremming van vervoer, brand, kernalarm, blokkade, bedrijfsstoornis, ziekte van personeel. Verder het niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoen door derden van wie Vita-Health voor de uitvoering van de opdracht afhankelijk is.

 

Art. 9: Overige bepalingen

 

1. Bij het uitvallen van een Vitaal Coach of andere medewerkers van Vita-Health, zal Vita-Health niet verplicht zijn om de annuleringskosten die door de opdrachtgever zijn gemaakt voor reis- en verblijfskosten aan de opdrachtgever te voldoen.

2. Al het door Vita-Health verstrekte materiaal in de vorm van syllabi, videobanden, hand-outs of in welke vorm dan ook, blijft het eigendom van Vita-Health. De opdrachtgever heeft het recht de inhoud ervan voor eigen gebruik aan te wenden. Bij een voorgenomen gebruik van ˇˇn en ander op enige andere wijze is de opdrachtgever verplicht hier tevoren opgave aan Vita-Health van te doen. Vita-Health zal vrij zijn alsdan wel of niet toestemming te geven tot bedoeld ander gebruik. Geeft Vita-Health de toestemming, dan zal zij de voorwaarden bepalen waaronder deze toestemming gegeven wordt. Bij overtreding hiervan is de opdrachtgever schadeplichtig en is Vita-Health gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te be‘indigen.

3. De opdrachtgever is op elk moment gerechtigd in een lopend project inzage te krijgen in het reeds verbruikte budget en de stand van zaken van het project.

4. Indien de opdrachtgever niet tevreden is over de door Vita-Health geleverde inspanning, zal Vita-Health in overleg met de opdrachtgever vaststellen op welke wijze alsnog aan de wensen van de opdrachtgever tegemoet kan worden gekomen. Eventuele ontevredenheid kan, op verval van het recht daartoe, door de opdrachtgever tot 4 weken na de uitvoering van de opdracht of het relevante deel daarvan worden kenbaar gemaakt. De wijze van kenbaar maken geschiedt bij aangetekende brief met bericht van ontvangst, waarin nauwkeurig dient te worden aangegeven op welke punten de opdrachtgever ontevreden is, alles zoveel mogelijk gedocumenteerd en gemotiveerd.

5. De resultaten van het gebruik van de door Vita-Health verrichte studies en verstrekte adviezen zijn afhankelijk van velerlei factoren die buiten de invloed van Vita-Health vallen. Ofschoon de opdracht door Vita-Health naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap wordt uitgevoerd, kan Vita-Health geen garantie geven met betrekking tot de resultaten van de door Vita-Health verrichte studies en verstrekte adviezen. Vita-Health heeft immers, behoudens andersluidend schriftelijk beding, een inspannings-

verbintenis. Vita-Health is in elk geval niet aansprakelijk voor eventuele (gevolg)schade. De opdrachtgever vrijwaart Vita-Health voor schade geleden door derden.

6. Mochten er zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de opdracht niet waren voorzien, dan zal wederzijds in goede harmonie naar een oplossing worden gezocht.

7. Indien wettelijk wordt bepaald dat over (bepaalde) diensten van Vita-Health geen BTW mag worden doorberekend aan de opdrachtgever, dan wordt vanaf de wettelijk vastgestelde datum van ingang van deze maatregel het honorarium verhoogd met de helft van het dan geldende BTW-tarief, tenzij in onderling overleg anders bepaald.

8. Door Vita-Health wordt op geen enkele wijze enige aansprakelijkheid aanvaard door fouten, onjuistheden of misslagen, welke bij de uitvoering van de werkzaamheden worden begaan, tenzij er sprake is van grove nalatigheid of opzet.

9. De aansprakelijkheid voor handelingen van niet-leidinggevenden c.q. ondergeschikten van Vita-Health alsmede de aansprakelijkheid voor de door Vita-Health ingeschakelde derden wordt bij deze uitdrukkelijk uitgesloten.

10. Voorts wordt bij deze aansprakelijkheid van Vita-Health voor zaak- of bedrijfsschade, hoe dan ook ontstaan, uitdrukkelijk uitgesloten.

11. Eventuele schade zal tenslotte nimmer meer kunnen belopen dan het factuurbedrag (exclusief BTW) met betrekking tot de betreffende opdracht, terwijl de aansprakelijkheid voor schade voorts uitdrukkelijk wordt beperkt tot het maximumbedrag dat de door de opdrachtnemer afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering in voorkomend geval aanspraak op uitkering geeft.

 

Art. 10: Geschillenregeling, toepasselijk recht

 

1. Alle geschillen welke tussen Vita-Health en de opdrachtgever in het kader van (de uitvoering van) de overeenkomst(en) mochten ontstaan of die daarvan het gevolg zijn, worden bij uitsluiting berecht door de Arrondissementsrechtbank te Arnhem, onverminderd de bevoegdheid van de kantonrechter en de President van de Rechtbank, rechtsprekend in kort geding.

2. De rechtsverhouding tussen Vita-Health en de opdrachtgever wordt beheerst door Nederlands recht.